za porudžbine preko 5000 RSD beplatna dostava

Politika privatnoti Apotekarske ustanove Apoteke "INSPIRA SANA"

Politika privatnoti Apotekarske ustanove Apoteke "INSPIRA SANA"

U ime Apoteke „INSPIRA SANA“ obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Apoteke „INSPIRA SANA“ (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
Ovde su navedene informacije o obradi podataka o ličnosti kupaca i posetilaca sajta Apoteke „INSPIRA SANA“, kao i lica koja apliciraju za posao u našoj kompaniji. Takođe, u ovom tekstu se pružaju opšte informacije o obradi podataka o ličnosti pacijenata u svrhu pružanja zdravstvene zaštite u našim apotekama.

1. Obrada podataka o ličnosti kupaca i posetilaca internet sajta

Apoteka „Inspira Sana“ prikuplja određene informacije o ličnosti od svojih kupaca i posetilaca internet sajta u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka o ličnosti. Ove informacije koristimo kako bismo omogućili pristup našim proizvodima i uslugama, kao i radi unapređenja korisničkog iskustva. Prikupljene informacije mogu uključivati ime, kontakt informacije i preferencije vezane za proizvode.


2. Obrada podataka o ličnosti lica koja traže posao

Kada lica apliciraju za posao u našoj kompaniji, prikupljamo određene podatke o ličnosti u svrhu procesa zapošljavanja. Ovi podaci se obrađuju strogo u skladu sa primenjivim zakonima o zaštiti podataka i koriste se isključivo za potrebe procene kvalifikacija i izbora kandidata za posao. Informacije koje prikupljamo mogu obuhvatiti CV-jeve, radne reference i kontakt informacije.

3. Obrada podataka o ličnosti pacijenata za pružanje zdravstvene zaštite

Kao deo našeg pružanja zdravstvenih usluga u apotekama, prikupljamo podatke o ličnosti pacijenata kako bismo pružili odgovarajuću i sigurnu zdravstvenu zaštitu. Ovi podaci se tretiraju strogo poverljivo i koriste se isključivo u svrhu pružanja usluga. Prikupljeni podaci mogu uključivati medicinsku istoriju, recepte i kontakt informacije pacijenata.

Važno nam je da istaknemo da Apoteka „Inspira Sana“ preduzima sve neophodne korake kako bi zaštitila podatke o ličnosti i osigurala da se obrada vrši u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka o ličnosti.

1. OSNOVNE INFORMACIJE O RUKOVAOCU

Rukovalac podacima je Apotekarska ustanova „INSPIRA SANA“ sa sedištem u Beogradu, ulica Drinčićeva 2, Matični broj: 17855395.


Stojimo na raspolaganju da vam odgovorimo na sva pitanja koja se tiču zaštite Vaših podataka:


Kontakt lica za zaštitu podataka o ličnosti: apoteka@inspirasana.rs


Adresa za kontakt:
Apotekarska ustanova „INSPIRA SANA“

Adresa: Drinčićeva 2

11 000 Beograd, Srbija


Matični broj: 17855395


PIB 108522634

2. SVRHA I OSNOV PRIKUPLJANJA PODATAKA:

„Podatak o ličnosti“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

„Obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada).

Obrada podataka vrši se na temelju vašeg pristanka ili kada je to neophodno za ispunjenje ugovornih obaveza kupovine. Takođe, vaše lične podatke obrađujemo kada je to neophodno:

– za ispunjenje pravnih obaveza rukovaoca,
– radi zaštite vitalnih interesa lica na koje se podaci odnose,
– u cilju izvršenja zadataka od javnog interesa ili u okviru obavljanja zakonom predviđenih ovlašćenja rukovaoca,
– radi ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane.

Slobodno nas kontaktirajte ako imate dodatna pitanja u vezi sa zaštitom vaših podataka:

Kontakt lica za zaštitu podataka o ličnosti: apoteka@inspirasana.rs
Adresa za kontakt:
Apotekarska ustanova „INSPIRA SANA“
Ulica Drinčićeva 2
Beograd, Srbija
Matični broj: 17855395

3. NAŠA APOTEKA PRIKUPLJA I OBRAĐUJE OSNOVNE PODATKE:

INSPIRA SANA ONLINE SHOP

Korisnički nalog kupca

Vaši kontakt podaci, navedeni u obrascu (ime, prezime, e-mail adresa, broj mobilnog telefona i adresa za naplatu i dostavu), zajedno sa podacima o ličnosti u obliku istorije kupovine, biće pažljivo obrađeni.

Korisnički nalog kupca omogućava vam brzu i efikasnu proceduru poručivanja robe, praćenje statusa vaših porudžbina, primanje faktura i prijavljivanje na naš „Newsletter“ (masovna elektronska pošta koja sadrži poslovne informacije u vezi sa našim ponudama proizvoda i usluga).

Ako ne želite da primate naš „Newsletter“ putem elektronske pošte, vaši podaci iz registracionog obrasca biće upotrebljeni isključivo za obradu pojedinačnih porudžbina i s njima povezanih aktivnosti.

Imate slobodu da otvorite korisnički nalog ili da izvršite kupovinu bez registracije.

Nadalje, imate mogućnost ažuriranja ili dopunjavanja vaših podataka i nosite odgovornost za tačnost unetih informacija.

Sve navedene informacije će biti obrađivane tokom trajanja vašeg korisničkog naloga.

Važno je napomenuti da, ukoliko se vaš nalog nije aktivno koristio tokom prethodne tri godine, vaši podaci o ličnosti će biti izbrisani.

Ukoliko odlučite da više ne želite koristiti vaš korisnički nalog, imate mogućnost da ga otkažete samostalno ili da nas kontaktirate putem sledeće adrese za podršku: apoteka@inspirasana.rs

Vaša privatnost nam je izuzetno važna i posvećeni smo zaštiti vaših podataka. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa obradom vaših podataka, slobodno nas kontaktirajte.

Ugovor o prodaji na daljinu

Radi ostvarivanja Ugovora o prodaji na daljinu, rukovalac će obrađivati podatke o ličnosti kupca u obimu neophodnom za potpuno ispunjenje ugovora (uključujući ime, prezime, e-mail adresu, broj mobilnog telefona, adrese za naplatu i dostavu, kao i relevantne podatke o kupljenoj robi i fakturisanju).

Kupac će pružiti ove lične podatke tokom procesa poručivanja robe ili preko svog korisničkog naloga, ukoliko ga poseduje.

Podaci koji su prikupljeni na osnovu zaključenog Ugovora o Prodaji na Daljinu biće čuvani tokom perioda od 3 godine od dana zaključenja ugovora. Ova čuvanja podataka su u skladu sa važećim regulativama i zakonima kako bi se omogućilo rešavanje potencijalnih sporova ili prigovora i kako bi se obezbedila integritet transakcija.

Vaša privatnost i sigurnost su naš prioritet, te smo posvećeni zaštiti i adekvatnom tretmanu vaših ličnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi sa obradom vaših podataka ili želite više informacija, slobodno nas kontaktirajte.

MASOVNI BILTEN „Newsletter“

U skladu sa vašim željama, AU INSPIRA SANA šalje masovni bilten svojim kupcima koji su se dobrovoljno prijavili na „Newsletter“. Newsletter sadrži informacije o našim poslovnim aktivnostima, uključujući ponuđene proizvode i usluge. Takva komunikacija se obavlja isključivo sa vašim pristankom.

Ukoliko ne želite da primate  newsletter sa informacijama o ponuđenim proizvodima i uslugama, imate mogućnost da to podesite unutar opcija na vašem korisničkom nalogu. Alternativno, možete nas kontaktirati putem adrese apoteka@inspirasana.rs i obavestiti nas o svojoj odluci.

Vaša želja za privatnošću i kontrolom je od suštinskog značaja za nas, te ćemo poštovati vaš izbor i obezbediti da se vaši podaci koriste isključivo na način na koji ste to odobrili. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa našim masovnim biltenom ili zaštitom vaših podataka, slobodno nas kontaktirajte.

PRUŽANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U APOTECI

Prilikom pružanja farmaceutskih zdravstvenih usluga u apoteci, podaci o ličnosti pacijenata obrađuju se, pri čemu se obično radi o podacima navedenim na lekarskom receptu. Glavni ciljevi ove obrade podataka su uspostavljanje komunikacije sa relevantnom službom za zdravstveno osiguranje pacijenta ili drugim relevantnim državnim organima (poput ALIMS-a), kao i vođenje posebne evidencije u skladu sa važećim zakonodavstvom. Važno je napomenuti da je ova obrada podataka nametnuta posebnim propisima koji regulišu oblast pružanja zdravstvenih usluga, javnog zdravstvenog osiguranja ili zakonodavstva u vezi sa lekovima. S obzirom na tu činjenicu, saglasnost pacijenta nije neophodna jer su primenjeni specifični pravni okviri.

U određenim situacijama, apoteka može stupiti u kontakt sa pacijentom ili njegovim lekarom kako bi ih obavestila o statusu pripreme leka ili u slučaju akutnih potreba. Važno je napomenuti da medicinsko osoblje koje pruža zdravstvene usluge u apoteci ima zakonsku obavezu očuvanja poverljivosti informacija.

Obrada ovih podataka ima za cilj obezbeđivanje adekvatne i pravilne farmaceutske zdravstvene zaštite pacijenata u skladu sa propisima i najvišim standardima struke.

KONKURISANJE ZA POSAO

Rukovalac će obrađivati lične podatke kandidata u svrhu:

(a) Odabira odgovarajućih kandidata tokom aktuelnog postupka selekcije. Za efikasan odabir potencijalnih zaposlenih i zaključivanje ugovora o radu, neophodno je da se obrade lični podaci kandidata koji se dostavljaju putem CV-ja tokom procesa konkurisanja.

(b) Eventualnog budućeg kontakta u vezi ponuda posla (nakon završetka procesa selekcije). Lični podaci kandidata se mogu dalje koristiti u svrhu mogućeg kontakta u vezi budućih ponuda posla, pod uslovom da kandidat da svoju saglasnost za takvu obradu. Podaci će biti čuvani do kraja treće kalendarske godine nakon završetka prvobitnog postupka izbora za zaposlenje, nakon čega će biti izbrisani tokom naredne godine. Saglasnost za ovu obradu može biti povučena u bilo kom trenutku slanjem mejla na: apoteka@inspirasana.rs.

(c) Obrade u skladu sa legitimnim interesima poslodavca. Nakon postupka izbora, podaci o neuspešnim kandidatima mogu biti zadržani kako bi se zaštitili legitimni interesi poslodavca. Ova obrada posebno se odnosi na situacije kada poslodavac smatra da postoji rizik od potencijalnog pravnog spora sa (neuspešnim) kandidatom u vezi sa razlozima odbijanja ili da bi se dokazala usaglašenost sa zakonskim obavezama u slučaju inspekcije rada ili drugih nadzornih tela. U vezi sa ovom svrhom, podaci o ličnosti kandidata će biti čuvani sve dok postoji rizik od potencijalnog spora sa kandidatom ili dok je moguće da poslodavca nadziru nadzorni organi, obično tokom 3 godine od završetka procesa selekcije.

Važno je naglasiti da se pridržavamo najviših standarda u zaštiti ličnih podataka i poštujemo vašu privatnost. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom vaših podataka ili želite da povučete svoju saglasnost, slobodno nas kontaktirajte putem e-mail adrese apoteka@inspirasana.rs.

4. PRAVA LICA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših ličnih podataka:

1. Pravo na pristup podacima:

U bilo kom trenutku imate pravo da zahtevate pristup vašim ličnim podacima. To uključuje informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka, periodu obrade i čuvanja, kao i informacije o eventualnom deljenju podataka sa trećim stranama.

2. Pravo na kopiju podataka:

Imate pravo da zatražite kopiju svih ili određenih ličnih podataka koje obrađujemo. Kopiju ćemo vam dostaviti elektronskim putem u obliku koji je obično korišćen, osim ako zahtevate drugačiji način dostave.

3. Pravo na ispravku i dopunu podataka:

Važno nam je da vaši podaci budu tačni i potpuni. Ukoliko primetite da su vaši podaci netačni ili nepotpuni, imate pravo da zahtevate njihovu ispravku ili dopunu.

4. Pravo na brisanje podataka:

Ukoliko želite da vaši lični podaci budu izbrisani ili da prekinemo njihovu obradu, možete nas kontaktirati. Ipak, ako su vaši podaci neophodni za ispunjenje ugovornih obaveza prema vama, napominjemo da brisanje podataka može dovesti do nemogućnosti ispunjenja tih obaveza.

5. Pravo na ograničenje obrade:

Imate pravo da zahtevate ograničenje obrade vaših ličnih podataka u određenom delu ili potpuno u određenim situacijama, kao što su sporovi oko tačnosti podataka ili kada osporavate obradu.

6. Pravo na prigovor:

Imate pravo da podnesete prigovor na obradu vaših podataka. Takođe, možete uložiti prigovor na obradu vaših podataka u svrhu direktnog oglašavanja, uključujući profilisanje u vezi s tim oglašavanjem.

7. Pravo na prenos podataka drugom rukovaocu:

Ukoliko je obrada zasnovana na vašem pristanku ili se vrši automatizovano, imate pravo da zatražite prenos vaših podataka drugom rukovaocu.

8. Pravo na opoziv pristanka:

Ako je obrada zasnovana na vašem pristanku, imate pravo da taj pristanak opozovete u bilo kom trenutku. Međutim, opoziv ne utiče na zakonitost obrade pre opoziva.

9. Pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu:

Ukoliko smatrate da se obrada vaših podataka odvija suprotno Zakonu, imate pravo da podnesete žalbu Povereniku za zaštitu podataka ličnosti.

Vaša prava su od suštinskog značaja za nas, te ćemo se truditi da ih poštujemo i obezbedimo. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa vašim pravima ili želite da ostvarite neko od njih, slobodno nas kontaktirajte.

 

5. OBRAĐIVAČI

Podaci o ličnosti Kupca mogu biti prosleđeni drugim obrađivačima ili primalacima, uključujući kurirske službe.  U svakom slučaju, ovi obrađivači i primaoci imaju obavezu da zaštite vaše lične podatke, da ih čuvaju u strogoj tajnosti i da primene visok nivo tehničkih i organizacionih mera kako bi osigurali bezbednost podataka. Ove mere uključuju kriptozaštitu, pseudoanonimizaciju i slično. Vaši podaci će biti obrađivani u skladu sa važećim zakonodavstvom o zaštiti podataka i u skladu sa našim internim pravilima i politikama.

6. PERIOD ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Vremenski period tokom kojeg čuvamo vaše lične podatke zavisi od svrhe za koju ih obrađujemo.

Periodi čuvanja podataka, ukoliko su mogući za određenu svrhu obrade, detaljno su navedeni kod svakog osnova obrade kako bi se obezbedilo transparentno i odgovorno upravljanje podacima.

7. PRIJAVLJIVANJE KRŠENJA PODATAKA O LIČNOSTI

Kršenje privatnosti odnosi se na događaje koji su prouzrokovali ili bi mogli prouzrokovati (i) slučajni ili namerni gubitak podataka o ličnosti (bilo u elektronskom ili papirnom obliku), (ii) uništavanje podataka ili (iii) neovlašćeni pristup podacima.

U određenim situacijama, rukovalac podacima o ličnosti je obavezan da prijavi Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti povredu bezbednosti podataka o ličnosti u roku od 72 sata od trenutka kada sazna za incident. Stoga, ukoliko primetite da je došlo do kršenja podataka o ličnosti gde naša ustanova deluje kao administrator, molimo vas da odmah prijavite incident putem sledeće adrese e-pošte: apoteka@inspirasana.rs. Vaša brza reakcija će pomoći u efikasnom rešavanju potencijalnih problema.

Politika privatnosti je podložna promenama. Apoteka „INSPIRA SANA“će redovno ažurirati Politiku privatnosti na ovoj veb lokaciji.

Poslednje ažuriranje: 24. 10. 2023.

0
    0
    Vaša korpa
    Vaša korpa je praznaVrati se u shop